Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Tailors Club Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc e-mail: contact@tailorsclub.uk lub na wyżej podany adres siedziby.

Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe:

 1.  w celach kontaktowych, na podstawie wyrażonej zgody za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Tailors Club Poland Sp. z o.o. w formie papierowej lub elektronicznej, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Tailors Club Poland Sp. z o.o., czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. na potrzeby komunikacji marketingowej, w tym przekazywania wybranych informacji o produktach oraz usługach Tailors Club Poland Sp. z o.o., informowania o wydarzeniach dotyczących bieżących aktywności rynkowych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów za pomocą wiadomości e-mail i wiadomości SMS jak również w celu badania rynku. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tailors Club Poland Sp. z o.o., czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. gdy jest to niezbędne w zakresie realizowania obowiązków prawnych spoczywających na Tailors Club Poland Sp. z o.o., czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz lub Pani / Pana prawnie uzasadniony interes, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Tailors Club Poland Sp. z o.o. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, dostarczającym usługi księgowe. Administrator może również przekazywać powyższe dane niektórym spółkom powiązanym w Polsce i za granicą, jak również niektórym partnerom handlowym oraz wykonawcom (podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub niektórych spółek powiązanych z nim usługi m.in. produkcji odzieży i tworzenia i obsługi infrastruktury IT), którzy mogą wykorzystywać Pani / Pana dane oraz kontaktować się z Panią / Panem w celach wskazanych powyżej. 

Posiada Pani / Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 3. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
 4. usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, jeśli:
 5. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 6. korzysta Pani / Pan z prawa do sprzeciwu,
 7. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 8. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na postawie art. 18 RODO;
 • przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

,przez wysłanie wiadomości email na adres: contact@tailorsclub.uk lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 77 RODO, przysługuje Pani / Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Dane przechowywane są aż do chwili wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wymagany do spełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków, w tym w związku z przechowywaniem dokumentacji, np. dla celów podatkowych. Dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres wniesionych lub możliwych do wniesienia roszczeń.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.